Grever, baroner og husmænd

“Grever, baroner og husmænd” handler om 1900-tallet og opgøret med overklassens privilegier i mellemkrigstidens Danmark. Bogen, der er skrevet af  John Erichsen og Ditlev Tamm, blev udgivet i 2014 af Gyldendal og foreligger nu (2019) i 4. oplag.

Ditlev Tamm, og John Erichsen: Grever, baroner og husmænd. Gyldendal 2014

Det var store værdier, staten tilegnede sig fra godser og herregårde ved den såkaldte lensafløsning i 1919. Af ejerne blev den opfattet som konfiskation og overgreb, og den vakte både bitterhed og vrede i vide kredse; og året efterkom loven – som en af de få overhovedet – for Højesteret for at få prøvet, om dens bestemmelser var forenelige med Grundloven. Det er en sag med mange såvel juridiske og politiske som historiske og sociale aspekter. Denne bog er skrevet af en jurist, som også er historiker, og en historiker som også er kunsthistoriker. Den giver som den første en samlet fremstilling af det politiske flertals forsøg på at opnå en socialt mere retfærdig jordfordeling og den deraf følgende indimellem ganske hårdhændede afvikling af gamle privilegier og særordninger, herunder inddragelse af et utal af kunstværker, som blev fjernet fra herregårdene og senere kom de danske museer – og dermed den danske offentlighed – til gode.

John Erichsen og Ditlev Tamm tager udgangspunkt i Lensloven i 1919, som vendte op og ned på herregårdenes verdensorden. Dengang hvor det politiske flertal forsøgte at opnå mere retfærdighed og gjorde op mod de store godser. I flere århundreder havde den danske adel mange privilegier og var beskyttet af særlige regler, men i takt med Lensloven skulle den rige overklasse aflevere en del af sin landbrugsjord til staten, og endvidere betale statsafgift af godset og øvrige ejendele.

© 2009-2024 HISTORISMUS