Forskning

Herregårdslandskab ved Pandebjerg på Falster

Herregårdslandskab ved Pandebjerg på Falster. Foto: J E

HISTORISMUS forsker i bygnings-, have- og kulturhistorie fra 1500-tallet til i dag. John Erichsen har udover egne publikationer og rapporter foretaget analyser – bl.a. for Kulturministeriet, været vejleder for doktorstuderende, medlem af bedømmelsesudvalg og officiel opponent ved disputatser (Københavns og Oslos universiteter, Arkitekthøjskolen i Oslo), desuden censor i kunsthistorie ved universiteterne i København og Aarhus samt vejleder for historiker ved registrering af kulturlandskaber.

Forelæsninger og oplæg på højere læreanstalter, museer og ved videnskabelige kongresser, symposier m.v. i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig.

Udstillingskataloger

Københavnske motiver

I forbindelse med den internationale museumskongres i København 1974 arrangerede John Erichsen på Københavns Bymuseum udstillingen ‘Københavnske motiver 1587-1807’. Kataloget er en kommenteret registrant over samtlige kendte byprospekter, dvs. akvareller, kobberstik og tegninger fra den tidligste afbildning af byen 1587 og frem til det engelske bombardement 1807, hvorefter Guldladeren frembragte et væld af bybilleder.

Fyrste & hest

Fyrste og hest

Amalienborg-kvarteret er det mest fuldendte og kostbare udtryk for den kongekult, der var så karakteristisk for det enevældige styre i Danmark 1660-1849. Midtpunkt i denne kongeby er det ophøjede rytterportræt af kong Frederik V som romersk imperator, udødeliggjort som den fromme landsfader, menneskeven og milde fyrste. Arbejdet med bronzestatuen og marmorsoklen stod på fra 1754 til […]

GUD KONGE BY

Gud Konge By - Frederiksstaden 250 år

1999 markedes 250-året for Frederiksstadens grundlæggelse med en stor udstilling på Kunstindustrimuseet, det tidligere Frederiks Hospital, opført som en del af det nye kvarter. Udstillingen, der fik titlen GUD KONGE BY, var arrangeret af John Erichsen. Kataloget var redigeret af samme, der som hovedforfatter formidlede bydelens tilblivelse sammen med Hanne Raabyemagle og Claus M. Smidt. Grafisk form: […]

Bøger

Fra Slottets Tid – herregården Pederstrup på Lolland 1858-1938

Fra Slottets Tid fortæller om den lollandske herregård Pederstrup i perioden 1958 til 1938. Historien handler om et drømmeslot, en 60 tønder land stor landskabspark, raceheste i herskabsstalden og ekstravagant livsstil. Den ender med indbo-auktion, godsets salg og indretning af Reventlow-Museet i hovedbygningen. Bogen indledes med, at Pederstrup blev ombygget til slot i international stil […]

Rønnebæksholm

Rønnebæksholm - en herregård ved Næstved

– en herregård ved Næstved. Den, der nærmer sig Næstved ad Præstøvejen, kan ikke undgå at bemærke en stor, hvid hovedbygning nord for landevejen. Det er herregården Rønnebæksholm, der har rødder tilbage til middelalderen. Hovedbygningen fra 1840 er et af de tidligste danske eksempler på nygotisk herregårdsarkitektur. Siden 1700-årene har gården været på borgerlige hænder. […]

Dronning Dorotheas brudesmykke

Dronning Dorotheas brude smykke - til bryllup i 1500-tallets København

Til bryllup i 1500-tallets København. I 1557 skænkede Christian III’s dronning, Dorothea, staden København et kosteligt smykke. Tanken var, at de fornemme borgerdøtre, der stod brud på rådhuset, kunne bære dette smykke til låns. Smykkets hovedbestanddel er en pelikan, der plukker sit bryst for at fodre sin unger. Dette er et Christussymbol, men tillige et […]

‘De gamle Huse’ – Frilandsmuseet i Maribo

De gamle huse - Frilandsmuseet i Maribo

Bogen ‘De gamle Huse’ er på én gang et stykke museumshistorie og en præsentation af det smukt beliggende frilandsmuseum ved Maribo Søndersø. Vi hører også om det gamle landbosamfund og byggeskikken på Sydhavsøerne. Samtidig formidles museets enkelte bygninger: bondegården, husmandsstedet, landarbejderhuset, hjælpepræstens bolig, Reventlow-skolen, vindmøllen, landsbysmedjen, sprøjtehuset, maltkøllen, skovriderhuset, huset ved skoven, laden og skovpavillonen. […]

Danske Orlogsskibe I-II, Kbh. 1980

 Danmarks Rigsarkiv er i besiddelse af en enestående samling af konstruktions- og dekorationstegninger til orlogsskibe fra 1600-årene og op til træskibsæraens slutning omkring 1860. Andre store flådenationer som England og Frankrig kan ikke opvise tilsvarende samlinger. – Sammen med marinehistorikeren, daværende arkivar H.C. Bjerg udgav John Erichsen i 1980 et monumentalt værk i to bind om […]

Rapporter

Liselund

I 2005 foretog John Erichsen sammen med Luise Skak-Nielsen en grundig analyse af Liselunds havearkitektoniske udtryk omkring år 1800. Ved at stille nye spørgsmål og indrage hidtil uudnyttet kildemateriale lykkedes det at nå frem til en nytolkning af dette enestående haveanlæg.

Pederstrup, hovedbygningens historie

Pederstrup, hovedbygningens historie, 2009

En bygningshistorisk og bygningsarkæologisk undersøgelse af Pederstrups hovedbygning redegør for de mange lag i husets komplicerede historie fra 1500-tallet til i dag. Samtidig kortlægges alle bygningsdele og detaljer på etageplaner med farvesymbolik, der refererer til bygningshistoriens kronologi. Undersøgelsen er udført 2009  i samarbejde med restaureringsarkitekt Peter Bering for Reventlow-Museet og med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen.

Kulturlandskabsprojekt De lollandske Alper

Pederstrup

Kortlægning af herregårdens spor i det store kulturlandskab mellem Halsted og Ravnsborg, som spøgefuldt har fået titlen ‘De lollandske Alper’. Projektet kombinerede litteratur- og arkivstudier med registrering i landskabet. Formålet var at etablere grundlaget for en alsidig og flerstrenget formidling af historiens spor på denne kuperede del af det herregårdsrige Lolland.

Facaderne på Prinsens Palæ

Facaderne på Prinsens Palæ

Farver og overflader. Grundet udbredt utilfredshed med farvesætningen og overfladebehandlingen på Nationalmuseets hovedsæde, Prinsens Palæ, nedsatte museets direktion i 1997 en arbejdsgruppe. Resultatet af gruppens arbejde forellå i 1998 i en rapport, skrevet og tilrettelagt af John Erichsen. Her findes en omhyggeligt redegørelse for palækompleksets og overfladebehandlingens komplicerede histore fra 1682 til og med de seneste […]

Igangværende forskning

For Det Classenske Fideicommis udgiver John Erichsen til september en dobbeltbiografi om grundlæggeren, general J.F. Classen og Fideicommissets dominerende personlighed gennem tre årtier, lillebrodeR, gehejmekonferensråd og filantrop P. H. Classen. Bogen, der får titlen Brødrene Classen – veje til rigdom, magt og udødelighed, udkommer på Gyldendal som led i Fideicommissets 225-års jubilæum. Projektets finansiering varetages […]

© 2009-2017 HISTORISMUS